2. razred (etika)

Etika – 2. raz.


1.
Uvodni sat
 
1. SLOŽENOST LJUDSKIH ODNOSA: IZMEĐU
 
    POTREBA, LJUBAVI I SUKOBA
 
1.1 Ljudski odnosi izgrađuju čovjeka
2.
1.1.1 Obiteljski život; naklonost i suosjećanje
3.
1.1.2 Prijateljstvo, ljubav, tipovi ljubavi, odnos
 
         među spolovima
4.
1.1.3 Privatni i javni odnosi, odgovornost u odnosu
 
         i poštovanje osobe
 
1.2 Autoritet, norme i ustanove
5.
1.2.1 Smisao i vrijednost autoriteta; autoritativnost
 
         i autoritarnost
6.
1.2.2 Usklađivanje zajedničkog života, smisao
 
         normi i ustanova
 
1.3 Sukobi u odnosima
7.
1.3.1 Egoizam i altruizam; legitimnost različitih
 
         zahtjeva i interesa, pluralizam vrijednosnih
 
         orijentacija
8.
1.3.2 Tolerancija i nenasilno rješavanje sukoba,
 
         pravednost i suradnja
 
2. SLOBODA I UM: MORALNO UREĐENJE
 
    LJUDSKIH ODNOSA
 
2.1 Sloboda i um
9.
2.1.1 Sloboda i spoznaja; negativna i pozitivna
 
         sloboda
10.
2.1.2 Ograničenja slobode; razborita i odgovorna
 
         sloboda
 
 
 
 
 
2.2 Moralna jednakost osoba
11.
2.2.1 Jednaka vrijednost moralnih subjekata
12.
2.2.2 Zlatno pravilo uzajamnosti; solidarnost
 
2.3 Osobni ideali i moralne norme
13.
2.3.1 Subjektivna i objektivna dimenzija morala
14.
2.3.2 Osobna stajališta i nadosobni ili zajednički
 
         zahtjevi
15.
Analiza proteklog obrazovnog razdoblja
 
3. OSOBA U DRUŠTVENIM I POLITIČKIM
 
    ODNOSIMA
 
3.1 Heterogenost i uređenost građanskog društva
16.
3.1.1 Sukobljeni interesi pojedinaca i skupina;
 
         poslovna etika
17.
3.1.2 Građanski dijalog i inicijativa; demokratsko –
 
         – pravna regulacija sukoba
 
3.2 Etička opravdanost liberalne demokracije
18.
3.2.1 Moralna jednakost osoba; osobno i zajedni-
 
        čko dobro
19.
3.2.2 Politička kultura
 
3.3 Ljudska prava
20.
3.3.1 Naraštaji ljudskih prava: građanska, politička,
 
         ekonomska, socijalna, kulturalna i ekološka
 
         prava
21.
3.3.2 Sloboda pojedinca u odnosu prema društve-
 
         nim i političkim autoritetima
 
4. ČOVJEK U SVIJETU PRIRODE
 
4.1 Antropocentrizam i biocentrizam
22.
4.1.1 Čovjek kao gospodar prirode; čovjek kao prvi
 
         među jednakima
23.
4.1.2 Prava životinja i zaštita ugroženih vrsta
 
4.2 Bioetičko stajalište
24.
4.2.1 Imperativ boljeg i kvalitetnijeg života
 
 
 
 
25.
4.2.2 Svjetska glad, demografska eksplozija i
 
         održivi razvoj
26.
4.2.3 Biotehnologija i genetičko inženjerstvo;
 
         medicinska etika
 
4.3 Ekologija i zaštita okoliša
27.
4.3.1 Ekosustavi, ekološka odgovornost i ekološka
 
         savijest
28.
4.3.2 Ekološki pokreti i ekološka etika
 
5. ČOVJEČANSTVO I GLOBALIZACIJA
 
5.1 Globalno društvo i međunarodna zajednica
29.
5.1.1 Međuovisnost naroda i kultura; čovječanstvo
 
         kao subjekt
30.
5.1.2 Načela uređivanja međunarodnih odnosa
 
5.2 Pozitivni i negativni vidovi globalizacije
31.
5.2.1 Multikulturalnost i interkulturalnost; eksploata-
 
        cija i poticanje razvoja; neokolonijalizam i
 
        ravnopravnost
32.
5.2.2 Problemi Trećeg svijeta; međunarodni terori-
 
         zam; humanitarna solidarnost
 
5.3 Pravednost u međunarodnim odnosima
33.
5.3.1 Etičke vrijednosti i opće dobro u međunarod-
 
         nim odnosima
34.
5.3.2 Pravedna raspodjela dobara, mirotvorstvo i
 
         vječni mir
35.
Provjera znanja
36.
Zaključivanje ocjena